Adatkezelési tájékoztató

A Smart Trade Applications Kft. a weboldal kapcsán kezelt személyes adataira vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

A Smart Trade Applications Kft. (székhelye:

Magyarország, 8200 - Veszprém, Óváros tér 25. (Veszprém megye) , adószám: 27056169219 ; cégjegyzékszám: 19-09-520717) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

 

Jelen tájékoztató célja, hogy a Smart Trade Applications Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Vállalkozó) által kezelt személyes adatokra vonatkozó elveket, eljárásokat, alkalmazott gyakorlatot összefoglalja, arról a felhasználóit tájékoztassa.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A tájékoztató elsősorban az alábbi jogszabályokban foglalt követelményekkel összhangban készült:

 

 • Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.);

 

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a Tásaság folyamatosan, de legalább évente frissíteni köteles. Amennyiben új adatkezelési tevékenység merülne fel, úgy a tájékoztató kiegészítését haladéktalanul elvégezzük.  

 1. Fogalmi háttér

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megfelel a Rendelet 4. cikkében meghatározott értelmező fogalom magyarázatoknak, így különösen:

 • Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes adatok kezeléséhez;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az Adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • Profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály fogalom magyarázatai eltérnek jelen tájékoztató fogalom magyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadóak.

 

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő a Smart Trade Applications Kft.

Az Adatkezelő tulajdonában lévő és üzemeltetett honlapok: virgo.hu, systems.virgo.hu, virgocorbis.com, pricekit.hu

A Smart Trade Applications Kft. adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, az ő adatai:

 • név: Gaál Tamás
 • e-mail cím: staff@pricekit.hu (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)

 

 1. Igénybe vett adatfeldolgozók
 • Számlázás: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., adószám: 13421739-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-303201)
 • Levelezés, honlap látogatói statisztikai adatok: Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 • Honlap használatával kapcsolatos elemzés: Hotjar Ltd. (Level 2 St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 1000, Malta)
 • Online fizetési szolgáltatás: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)

 

 1. Honlapon keresztül elérhető kapcsolat felvételi mód során kezelt személyes adatok
  1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A szolgáltatás igénybevétele során történő adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulás.  A megadott adatokat kizárólag kapcsolattartási és ügyfél azonosítási céllal kezeljük.

 

  1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a regisztráció során megadott

 • Név
 • email cím
 • másodlagos email cím
 • telefonszám
 • felhasználó IP címe

Az adatokat a megkeresésben hivatkozott ügy lezárást követően 90. napon töröljük. Az IP címet legfeljebb 7 napig tároljuk.

Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

 

  1. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a Smart Trade Applications Kft. alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 

 1. A szolgáltatás igénybevétele kapcsán kezelt személyes adatok
  1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A szolgáltatás igénybevétele során történő adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.  A regisztráció során megadott adatokat kizárólag szerződés kötési, számlázási és ügyfél azonosítási céllal kezeljük.

 

  1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a regisztráció során megadott

 • Név
 • email cím
 • adószám
 • telefonszám
 • cím
 • webshop megnevezése
 • felhasználó IP címe

Az adatokat a szerződés fennállásig kezeljük. Az IP címet legfeljebb 7 napig tároljuk.

Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén, illetve a hírlevélen keresztül bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

  1. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz az Smart Trade Applications Kft. alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 

 

 1. A sütikre és hőtérképre vonatkozó tájékoztató
  1. Sütik és webjezők

A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által meghatározott időtartamig.

A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja kapcsolni. 

A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt szolgáltat a webszerver részére.

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

A Virgo Systems Kft. sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.

 

  1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet bármikor az internetes böngésző megfelelő beállításaival adhat meg vagy utasíthat vissza (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

 

  1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés egyedi azonosítószámokra, dátumokra, időpontokra terjed ki. Az érintettek köre a weboldalt látogatók, illetve a felhasználók.

Süti megnevezése

Süti fejlesztője

Lejárat

_ga

google analytics

2 év

_gid

google analytics

24 óra

_gad

google analytics

1 perc

AMP_TOKEN

google analytics

30 mp-től 1 évig

_gac_

google analytics

90 nap

 

  1. A személyes adatok címzettjei

A rögzített adatokat a Virgo Systems Kft. alkalmazottai kezelik. A sütikkel rögzített adatok kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

 

 

 1. A 16. évnél fiatalabb személyek személyes adatainak kezelése

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

 

 1. Az Ön jogai
  1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Smart Trade Applications Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)
  2. Ön bármikor jogosult kérni az Smart Trade Applications Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)
  3. Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk. (mindegyik adatkezelés esetében)
  4. Ön bármikor jogosult kérni az Smart Trade Applications Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Virgo Systems Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • az Smart Trade Applications Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy

Az Virgo Systems Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően. (mindegyik adatkezelés esetében)

  1. Ön bármikor jogosult kérni az Smart Trade Applications Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. Az Virgo Systems Kft. törli az Ön személyes adatait, ha
 • az Smart Trade Applications Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 • az Smart Trade Applications Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Az Smart Trade Applications Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. (mindegyik adatkezelés esetében)

 

 

 1. Panaszkezelés
  1. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait az Smart Trade Applications Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy az adatvédelmi tisztviselőnk fenti elérhetőségeinek bármelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot.
  2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

   Hatóság:               Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

   Levelezési cím:    1530 Budapest, Pf.: 5.

   Cím:                      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

   Telefon:                +36 (1) 391-1400

   Fax:                      +36 (1) 391-1410

   E-mail cím:           ugyfelszolgalat@naih.hu

  3. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.
 2. Adatbiztonság
  1. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.
  2. Számítógépes biztonsági eszközöket használunk, mint például tűzfalak és az adatok titkosítása, valamint fizikai belépési védelmi eszközöket is használunk az épületeinkben és a nyilvántartásainkban az adatok biztonságának biztosítására.

 

 1. Egyéb rendelkezések
  1. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat a fenti pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.
  2. A Felhasználó szavatolja, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
  3. Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
  4. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
  5. ​​​​​​​Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
  6. ​​​​​​​Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosultak a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
  7. ​​​​​​​A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.
  8. ​​​​​​​Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
  1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

 

 

 

2020.08.01.                                                                   Smart Trade Applications Kft.