ÁSZF

Általános szerződési és felhasználói feltételek

 

 • 1. Szolgáltató és jelen webhely azonosítása
  • 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet
   Smart Trade Applications Korlátolt Felelősségű Társaság
   Cégjegyzékszám: 19-09-520717  - Veszprém Megye Törvényszék Cégbírósága
   Adószám: 27056169219
   Székhely: Magyarország, 8200 - Veszprém, Óváros tér 25. (Veszprém megye)

   Üzleti tevékenység helye: Magyarország, 1074 Budapest Dohány utca 12.
  • (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.
  • 1.2. Jelen webhely:
   https://pricekit.hu/
   internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető aloldalak.
    
 • 2. A magyar jog kikötése, általános rendelkezések
  • 2.1. Ezeket a feltételeket Magyarország jogszabályai szabályozzák.
  • 2.2. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a felhasználókra – a szolgáltatás igénybevétele során és az adatkezelésre vonatkozóan is – e szerződés keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó, különös tekintettel a
   -  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
   - Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
   - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényre,
   - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
   - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,
   - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre.
  • 2.3. A szerződés – így a megrendelés és a visszaigazolás, valamint a megrendelés elfogadásának nyelve alapértelmezettként- egyéb, közös megállapodástól eltekintve -  magyar.
  • 2.4. A webhelyen történő online megrendeléssel és annak Szolgáltató általi elfogadásával létrejövő szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azt Szolgáltató iktatja és a későbbiekben írásban hozzáférhető. A webhelyen leadott megrendelések jognyilatkozatnak minősülnek. Az online megrendelés elektronikus úton történő automatikus visszaigazolásával egyidejűleg Szolgáltató tartós adathordozón megküldi Felhasználó részére a szerződési feltételeket és a jogszabály által előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat tartalmazó dokumentumokat. Az így megküldött dokumentumok, a webhelyen elhelyezett szerződési feltételek és tájékoztatók tartalmát, a Felhasználó általi megrendelés beérkezésének pillanatában meglévő állapotuk szerint tartalmazzák.
  • 2.5. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép-európai idő – CET –, illetve nyári időszámításkor a közép-európai nyári idő - CEST - szerint értendők.
    
 • 3. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya
  • 3.1. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételek (a továbbiakban: szerződési feltételek) a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely szolgáltatásain keresztül értékesített szolgáltatásokra, illetve a webhelyen elérhetővé tett információkra vonatkoznak. A szerződési feltételek elfogadásával létrejövő szerződés felei, egyrészről a Szolgáltató, másrészről minden természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe továbbá közvetlen kereskedelmi képviselete, külföldi természetes személy, illetve külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint jogi személynek minősülő szervezet – a továbbiakban Felhasználó –, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint kötheti meg.
  • 3.2. A szerződési feltételek a Szolgáltató által jelen szerződési feltételek szerint üzemeltetett webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozott időre szól. A szerződési feltételek részét képezi a webhelyen elérhető Adatkezelési tájékoztató.
    
 • 4. Szolgáltató
  • 4.1. A Szolgáltató további adatai:
   Smart Trade Apllication Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Cégjegyzékszám: Cg. 19-09-520717 - Veszprém Megye Törvényszék Cégbírósága
   Adószám: 27056169219
   Székhely: Magyarország, 8200 - Veszprém, Óváros tér 25. (Veszprém megye)
   További regisztrációs számok és nyilvántartó szervezetek:

   Pénzforgalmi számla adatai:
   Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
   Pénzforgalmi jelzőszám: 12010501-01331821-00600001
  • IBAN: HU93 1201 0501 0133 1821 0060 0001

 

  • 5. Ügyfélszolgálat
  • 5.1. Szolgáltató az alábbi elérhetőségeken működteti ügyfélszolgálatát, a lentebb írt időintervallumokban:
   Telefonon: +36 30 204 7212
   Telefonszám:  - a hívás nem emelt díjas!
   Elérhető munkanapokon 09.00 órától 16.00 óráig.
   Az ügyfélszolgálat szünetel: hétvégén és munkaszüneti napokon.

   E-mail-ben: staff@pricekit.hu
   Az ilyen úton érkező e-mail-ekre Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.
    
 • 6. Felhasználó
  • 6.1. A webhely kapcsolatfelvétel oldalán adatait önként megadó és az ott megjelölt szerződési feltételeket és a szintén ott megjelölt tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok tartalmát elfogadó, a 3.1. pontban a Felhasználóra vonatkozóan írt feltételeknek megfelelő személy, aki ezzel internetes regisztrációt hajt végre azzal a szándékkal, hogy igénybe vegye a webhely szolgáltatásait, illetve a webhelyen található szolgáltatások tekintetében megrendelőként azok igénybevételére vonatkozó szerződést kössön.
  • 6.2. Szintén szerződés szerinti Felhasználó az a személy, aki regisztráció nélkül böngészi a webhelyet, illetve aki a jelen ÁSZF, valamint az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint adatai megadásával kommunikációt kezdeményez a Szolgáltató ügyfélszolgálatával.
    
 • 7. Szolgáltató szolgáltatása, felhasználási feltételek, Szolgáltató kötelezettségei
  • 7.1. Szolgáltató szolgáltatása: A webhely és az azon található kommunikációs lehetőségek üzemeltetése, valamint és az ott igénybe vehető szolgáltatások biztosítása.
  • 7.2. Felhasználási feltételek: a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályok.
  • 7.3. Szolgáltató kötelezettsége a webhely üzemeltetése, a webhelyen körülírt szolgáltatás biztosítása, a lentebb írt feltételeket és eseti kivételeket is figyelembe véve. (Szolgáltató jelen szerződési feltételekben lentebb, a "Felelősség kizárása", a "Kizárás a regisztrált felhasználók közül" és a "Webhely üzemeltetésének befejezése" című fejezetekben írt jogai.)
  • 7.5. A megrendelésekkel kapcsolatban Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást az érintett Felhasználó számára e szerződésnek megfelelően teljesíteni. (Bővebben lásd jelen szerződési feltételek lentebb olvasható "A szolgáltatás teljesítésére és az ellenérték megfizetésére vonatkozó feltételek" című fejezetét.)
    
 • 8. Felhasználó kötelezettségei
  • 8.1. Felhasználó az általa megrendelt szolgáltatás szerződésben feltüntetett ellenértékét – „A szolgáltatás teljesítésére és az ellenérték megfizetésére vonatkozó feltételek” című fejezetben – írtak szerint köteles megfizetni, valamint Szolgáltató szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, jelen szerződési feltételekben – különösen a „Megrendelés folyamata, vételár meghatározására vonatkozó rendelkezések” és „A szolgáltatás teljesítésére és az ellenérték megfizetésére vonatkozó feltételek” című fejezetekben – rá vonatkozóan meghatározott feltételeket teljesíteni.
  • 8.2. Felhasználó kötelezettsége a jelen szerződési feltételek és az egyedi szerződés elolvasása, az ezekben írt rá vonatkozó rendelkezések betartása, valamint a valós adatszolgáltatás, utóbbi a megrendelések szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.
  • 8.3. E kötelezettségek megszegése szerződésszegésnek minősül, és a Felhasználó regisztrációjának törlését vonhatja maga után. Ebben az esetben Szolgáltató elállhat a szerződés teljesítésétől és a szerződés előtti állapotot visszaállíthatja, illetve a szolgáltatásra vonatkozó ügyletek tekintetében a teljesítés megkezdése, valamint már teljesített és mindkét Fél részéről teljesítéssel végbement ügyletek esetén a jövőre nézve azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A már teljesített szolgáltatások tekintetében Felek kötelesek egymással elszámolni. Azon kifizetett szolgáltatások tekintetében melyek teljesítését Szolgáltató még nem kezdte meg, Megrendelő szerződésszegése esetén Szolgáltató a szerződés előtti állapotot visszaállíthatja, ebben az esetben visszatéríti Megrendelő részére a szolgáltatás ellenértékét – amennyiben az előre megfizetésre került.
    
 • 9. Szerződés létrejötte, megszűnése és megszüntetése
  • 9.1. A webhely felhasználására vonatkozó szerződés
  • 9.1.1. A regisztráció nélkül a webhelyet böngésző Felhasználók a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a szerződési és felhasználási feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban írt szabályokat, különösen sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató tartalmát. Az itt felsorolt szabályzatok, nyilatkozatok, tájékoztatók és jelen szerződési feltételek tartalmát bármikor megismerhetik a webhelyen feltüntetett dokumentumok megnyitásával.
   • Egyéb felületi felhasználási szabályok és megkötések az írásbeli szerződés aláírásának pillanatában lép érvénybe.
   • 9.1.3. A webhely felhasználására vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondhatja Szolgáltató azon Felhasználónak, aki a szerződési feltételeket súlyosan megszegi (különös tekintettel a 17. pontra; kizárás szabályai). A Szolgáltató a szerződési feltételek súlyos megszegése esetén választása szerint teljesíti az adott ügyletre vonatkozó kötelezettségét, vagy – feltéve, hogy még nem kezdte meg a teljesítést – visszatéríti a szolgáltatás árát. Ha Szolgáltató már megkezdte a teljesítést, de úgy dönt, hogy nem teljesíti a folyó ügyletet a szerződésszegésre hivatkozva, abban az esetben a fentiek szerint elszámol Felhasználóval. A Felhasználó részéről még nem teljesített ügyletek tekintetében súlyos szerződésszegés esetén a Felhasználó ajánlatát (megrendelését, regisztrációját), teljesítését Szolgáltató nem köteles elfogadni, az ajánlat nem kötelezi Szolgáltatót teljesítésre. Amennyiben nem fogadja el Szolgáltató az itt írt esetben az ajánlatot, teljesítést, nem jön létre az ügyletre vonatkozó szerződés.
   • 9.1.4. Ha a Felhasználó azonnali hatállyal felmondhatja a webhely felhasználására vonatkozó szerződést, a tárgyhavi szolgáltatási díjat köteles megfizetni a Szolgáltatónak.
   • 9.1.5. Felhasználó egyes adatkezelési célokat érintő adatkezelésre vonatkozó tiltakozási vagy törlési kérelme is a webhely felhasználására vonatkozó szerződés teljes vagy adott szolgáltatásra vonatkozó részleges felmondását vonja maga után, amennyiben az adott célú adatkezelés elengedhetetlenül szükséges az adott szolgáltatás, vagy a teljes szerződés teljesítéséhez.
   • 9.1.6. Felhasználó webhely felhasználására vonatkozó szerződésre irányuló felmondása – regisztráció törlése, az ilyen célú adatkezelés megtiltása – maga után vonja az általa korábban érvényesen megrendelt szolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés felmondását is. Ilyen esetben a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a Felhasználó által megrendelt és kifizetett előfizetési időszakból hátralévő időszakra eső díjrészt.
   • 9.1.7. Szolgáltató a webhely felhasználására vonatkozó szerződést bármikor – indokolás nélkül – megszüntetheti az egyes – regisztrált – felhasználókkal szemben, vagy az összes felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen megrendelt szolgáltatásokat teljesíti, vagy az elérés megszüntetésének időpontjáig megtörtént teljesítések figyelembevételével elszámol a Felhasználóval.
   • 9.1.8. A webhely felhasználására vonatkozó szerződés megszűnik a Szolgáltató megszűnésével és a Felhasználó halálával vagy megszűnésével.
   • 9.1.9. Szolgáltató a webhelyen regisztráció nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely működésére, felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. A webhelyet böngésző Felhasználók a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják az ÁSZF-ben írt szabályokat, melyeket bármikor elolvashatnak a webhely oldalainak aljáról elérhető hivatkozott dokumentumokban.
  • 9.2. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés
   • 9.2.1. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés az adott szolgáltatásra vagy szolgáltatásokra vonatkozó megrendelés Szolgáltató részére, az adott ügylet mindkét fél részéről történő teljesítéséig. Felhasználó a webhelyen jelen szerződési feltételek "Megrendelés folyamata, megrendelés feldolgozása" című fejezetében részletezettek szerint végrehajtott megrendelési folyamat végén az ÁSZF elfogadásával, szerződési szándékáról nyilatkozatot Szolgáltató felé. A felek a megrendelés befogadásával és írásban (e-mail útján) történő szerződéskötéssel nyilatkoznak a szerződési szándékuról, mellyel így – az adott ügylet mindkét fél általi maradéktalan teljesítéséig – létrejön a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés.
    A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés a felek aláírásával hitelesítve jön létre, melyet elektronikus és postai úton, a formájában küld meg Felhasználónak a Felhasználó által megrendelése során megadott e-mail címére.
   • 9.2.2. Felhasználó regisztrációjának érvényes megrendelést követő törlésével a megrendelésre vonatkozó szerződését nem mondja fel, ez nem számít az elállási jog gyakorlásának.
   • 9.2.3. Felhasználó megrendelésekre vonatkozó elállási/felmondási és szavatossági jogairól jelen szerződési feltételek lentebb olvasható "Hibás teljesítés, szavatosság, elállási/felmondási jog" című fejezete (15. pont) rendelkezik.
   • 9.2.4. Azon ügyletek esetében, amikben Felhasználó teljesítése már végbement, Szolgáltató a szerződési feltételek súlyos megszegése esetén – különös tekintettel a jelen szerződési feltételekben a "Kizárás a regisztrált felhasználók közül" című fejezetben (17. pontban) írtakra – választása szerint teljesíti az adott ügyletre vonatkozó kötelezettségét, vagy – feltéve, hogy még nem kezdte meg a teljesítést – visszatéríti a szolgáltatás árát és azonnali hatállyal felmondja a szerződést. Amennyiben Szolgáltató már megkezdte a teljesítést és súlyos szerződésszegésre hivatkozva azonnali hatállyal felmondja a szerződést, abban az esetben a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások figyelembevételével elszámol a Felhasználóval. A Felhasználó részéről még nem teljesített ügyletek tekintetében súlyos szerződésszegés esetén a Felhasználó ajánlatát (megrendelését), teljesítését Szolgáltató nem köteles elfogadni, az ajánlat nem kötelezi Szolgáltatót teljesítésre. Amennyiben nem fogadja el Szolgáltató az itt írt esetben az ajánlatot, teljesítést, nem jön létre az ügyletre vonatkozó szerződés.
   • 9.2.5. Szolgáltató a webhely üzemeltetésének befejezése, a webhely felhasználására vonatkozó szerződés Szolgáltató általi felmondása esetén a már érvényesen megrendelt szolgáltatásokat teljesíti, vagy az elérés megszüntetésének időpontjáig megtörtént teljesítések figyelembevételével elszámol a Felhasználóval.
   • 9.2.6. A szerződés megszűnik a Szolgáltató megszűnésével és a Felhasználó halálával vagy megszűnésével.
     
 • 10. Regisztráció, a Felhasználó ezáltal megnyíló jogai és azok korlátai
  • 10.1. Felhasználó a webhely regisztrációs felületén az ott kért adatainak önkéntes megadásával, jelen szerződési feltételek elfogadásával hajtja végre a regisztrációt. Írásban (e-mail útján) történő visszaigazolásával tesz nyilatkozatot annak elfogadásáról.
  • 10.2. A Regisztrált Felhasználó jogosulttá válik, regisztráció során megadott adatainak módosítására, a webhelyen elérhető szolgáltatások megrendelésére, a webhely egyéb szolgáltatásainak igénybevételére.
  • 10.3. Felhasználó a Szolgáltató webhelyen feltüntetett elérhetőségein (postacím és e-mail cím) írásban (ideértve az e-mail útján történő elektronikus üzenetküldést is) bármikor jelezheti a regisztrációjának megszüntetésére irányuló igényét Szolgáltatónak. Ez esetben a kérelem Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő 2 munkanapon belül sor kerül a regisztrációjának törlésére, (kivételt képeznek a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok, pl. számviteli bizonylatok megőrzése). Ezzel jelen szerződést a regisztrációra és az adatainak ezzel kapcsolatos kezelésére vonatkozóan azonnali hatállyal felmondja. Ebben az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja Felhasználót a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés felmondásáról.
  • 10.4. Felhasználó a webhely használata során nem jogosult a Szolgáltató által működtetett informatikai rendszerbe beavatkozni.
    
 • 11. Megrendelés folyamata, megrendelés feldolgozása
  • 11.1. A megrendelt szolgáltatás(ok) lényeges tulajdonságai, jellemzői, az igénybevételére vonatkozó információk a felek között létrejövő egyedi szerződés foglalja magában . Ha a megrendelés előtt a szolgáltatással kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére. Amennyiben Felhasználónak a webáruházban található bármely szolgáltatás minőségével, alapvető tulajdonságával, igénybevételével kapcsolatban a webhelyen közölteknél több információra van szüksége, forduljon bizalommal Szolgáltató ügyfélszolgálatához (elérhetőségek: fentebb az "Ügyfélszolgálat" cím alatt).
  • 11.2. Felhasználó az online megrendelés folyamata során a szolgáltatások webhelyen alkalmazott megjelölését és jellemzőit, a teljesítés feltételeit, a fizetendő teljes díjat tartalmazó, és a mindenkori szerződési feltételek és egyéb tájékoztatóknak a megismerését és elfogadását rögzítő megrendelést (online megrendelést) az online rendszer használatával kitölti, és az online rendszer használatával Szolgáltató részére elküldi, melynek beérkezését Szolgáltató azonnal – de legfeljebb 48 órán belül - elektronikusan visszaigazolja.
  • 11.3. Szolgáltató a kiválasztott szolgáltatásra vonatkozó megrendelést a fizetendő összeg Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő 3 munkanapon belül befogadja, majd erről visszajelzést küld Felhasználónak. Amennyiben nem vagy csak késve teljesíthető a megrendelés, Szolgáltató haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a megrendelő Felhasználóval.
  • 11.4. A megrendelést Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi a szerződésben kitöltendő adatot  maradéktalanul megadott. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.
  • 11.5. Megrendelés leadásának menete

   11.5.1. A Felhasználó a regisztráció 10. pont szerinti végrehajtását követően adhatja le a megrendelést.
   11.5.2. Ingyenes 14 napos próbaidőszak: A regisztrációt követően lehetőség van a szolgáltatás 14 napig történő ingyenes kipróbálására is. A próbaidőszak igénybevételéhez nem szükséges a bankkártyaadatok megadása.
   11.5.3. Felhasználó akár a regisztrációval egyidejűleg is megrendelheti az általa kiválasztott előfizetéses szolgáltatást. A regisztráció során megjelenik szolgáltatáscsomagokat megjelenítő oldal. Itt Felhasználó kiválaszthatja a kívánt szolgáltatást. A továbbiakban a regisztrációval egyidejűleg leadott első megrendelésre is a 11.5.6-11.5.9. pontokban írtak vonatkoznak.
   11.5.4. A regisztrált, de még előfizetéssel nem rendelkező Felhasználó a következők szerint adhatja le a megrendelését. A webhelyre történő belépést követően a “Kapcsolatfelvétel” opcióra kattintva vagy a
   staff@pricekit.hu emailcímre írva megrendelését.
   11.5.6. A következőkben a számlázási adatok megadása (a megrendelési folyamat során e fázisban megjelenő adatlap értelemszerű kitöltésével) szükséges.

   11.5.7. Következő lépés a Megrendelés összesített adatainak ellenőrzése (a fent részletezett lépésekben felvett adatok és kiválasztott módok egy oldalon történő megjelenítését követően a rendelés Felhasználó általi ellenőrzése).

   11.5.8. A továbbiakban a szerződési feltételek elfogadása szükséges a megrendelés leadásához (ezek elfogadásáról szóló szövegek előtti jelölő négyzetek bejelölésével, e nélkül a megrendelés nem küldhető el).


    

11.5.10. A fizetéssel Felhasználó felhatalmazást ad a fizetési szolgáltatónak az előfizetési díj minden hónap 5. napján történő automatikus kifizetésére a Felhasználó által megadott fizetési adatok alapján Szolgáltató javára, a szolgáltatás igénybevételének felmondásáig.

  • 11.6. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy az szerződéskötés menetében biztosított annak lehetősége, hogy a Felhasználó a szerződés tartalmát, a szolgáltatás(ok) leírását és a tájékoztatókat, valamint a szerződési feltételeket és az abban hivatkozott tájékoztatókat, nyilatkozatokat a szerződés megkötése előtt minden részletre kiterjedően megismerje, és biztosított annak rögzítése is, hogy ez a megrendelés elküldése előtt megtörtént, továbbá tájékoztatást kapjon az elektronikus úton történő szerződéskötés technikai lépéseiről és egyéb részleteiről.
   Az ÁSZF bármikor megismerhető a webhely alján elhelyezett közvetlen linkekre kattintással, valamint a regisztráció illetve a megrendelés leadásának folyamatába beillesztett nyilatkozatok szövegében elhelyezett linkekre kattintással. Az elektronikus úton történő szerződéskötés technikai lépéseiről és egyéb részleteiről Felhasználó jelen szerződési feltételekben tájékozódhat, melyet a fentiek szerint bármikor - a szerződés megkötését megelőzően, illetve annak folyamata során is - elérhet a webhelyen elhelyezett linkekre kattintással.
  • 11.7. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
   A webhelyen történő megrendeléskor a hibák azonosítására és korrigálására a megjelenő hibaüzenet alapján van lehetőség, valamint a megadott személyes adatok tekintetében Felhasználónak a regisztrációt követően, illetve a már regisztrált Felhasználónak a webhelyre belépést követően a "Felhasználói Fiók" feliratra kattintással elérhető személyes fiókjának oldalán van lehetősége az adatok módosítására.
   A megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig a "Megrendelés leadásának menete" pontban és alpontjaiban írtak szerint.
  • 11.8. Szolgáltató a Felhasználó megrendelésének beérkezését követően köteles a Felhasználó részére a megrendelést elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Szolgáltató a visszaigazolást automatikus válasz e-mail útján, Felhasználó által a regisztráció során illetve az online megrendelés kitöltése során megadott e-mail címére küldi meg. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
  • 11.9. A megrendeléseket a Szolgáltató 2 munkanapon belül dolgozza fel. A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató - megrendelés elfogadása esetén - írásban, elektronikus úton tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés a Szolgáltató ezen elfogadó nyilatkozatával jön létre, melyet szintén elektronikus úton, a megrendelés elfogadásáról szóló e-mail formájában küld meg Felhasználónak a Felhasználó által regisztrációja vagy megrendelése során megadott email címére. Tehát a szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató visszaigazolta Felhasználónak azt, hogy elfogadta a megrendelést (ez nem tévesztendő össze azzal az automatikus elektronikus visszajelzéssel, mely arról tanúskodik csupán, hogy a Felhasználó megrendelése beérkezett a Szolgáltatóhoz).
  • 11.10. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését követően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
   Ha Felhasználó tévedésből más szolgáltatást rendelt meg, mint amit szeretett volna, vagy rossz adatokat adott meg, és ezt utólag veszi észre, haladéktalanul jelezze az ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy telefonon a fentebb meghatározott ügyfélszolgálati időben. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelés beérkezéséről és/vagy elfogadásáról új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés.
   Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés berkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás vételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás vételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.
   Fogyasztónak minősülő felhasználó kérheti az elküldött megrendelésének figyelmen kívül hagyását, törlését is, mely esetben a továbbiakban nincs kötve az ajánlatához (megrendeléséhez). Ugyanakkor amennyiben a megrendeléstől számított 14 napon belül a szolgáltatás teljesítésének megkezdését kéri Felhasználó, abban az esetben nem állhat el a szerződéstől, illetve nem mondhatja fel azt (bővebb rendelkezések ide vonatkozóan a "Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog" című fejezetben).
  • 11.11. A. Felhasználó webhelyen leadott online megrendelésében szereplő elírás, hamis vagy helytelen adatok megadása esetén a rendelés teljesítését követően, utólagosan reklamációt Szolgáltató nem fogad el, valamint az ezekből származó következményekért Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben Felhasználó nem jelezte a teljesítés befejezése előtt az adatbeviteli hibát (lásd a 11.7. és 11.10. pontokat). Ugyanakkor a fogyasztónak minősülő Felhasználó bármikor élhet - így természetesen ez esetben is - elállási jogával (lásd a 15.3. pontot) a feltételek fennállása esetén. A megrendeléskor megadott adatokat Szolgáltató a jogszabályok által előírt módon kezeli, tárolja, illetve védi. Erről Felhasználó bővebben az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.
  • 11.12. A webhelyen található szolgáltatások oldalain olvasható jellemzők az adott szolgáltatás(ok) megvásárlására vonatkozó szerződés tekintetében jelen szerződési és felhasználói feltételek részét képezik.
  • 11.13. Felhasználó a regisztráció végrehajtásával, illetve a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen szerződési feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban található szabályokat megismerte és elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.
    
 • 12. Vételár meghatározására vonatkozó rendelkezések
  • 12.1. Az előfizetési díj mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett a webhelyen feltüntetett bruttó ár, mely az ÁFA-t magában foglalja. A díj összege mindig forintban (HUF) értendő. A feltüntetett áron kívül a szolgáltatás megvásárlásával és a díj megfizetésével kapcsolatban egyéb költséget vagy fizetési kötelezettséget Szolgáltató nem számít fel.
  • 12.2. A webhelyen megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a webhelyen való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatás árát nem befolyásolja. Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére – technikai okból – hibás ár kerül a webhely felületére – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra – akkor Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem (nem automatikus visszaigazolás formájában) felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó elállhat megrendelési szándékától.
 • 13. A szolgáltatás teljesítésére és az ellenérték megfizetésére vonatkozó feltételek
  • 13.1. A webhelyen kiválasztott és megrendelt szolgáltatást Szolgáltató a Felhasználónak e-mail útján küldött - megrendelés elfogadásáról szóló - visszaigazolásban szereplő áron teljesíti. A szolgáltatás árát a megrendelési folyamatban ismerheti meg Felhasználó.
  • 13.2. Felhasználó a megrendelt szolgáltatás által biztosított érdemi funkciókat akkor érheti el, ha megadja Szolgáltatónak a saját termékeinek cikkszámát, gyártóját, nevét és árait tartalmazó, a webhely FAQ menüpontjában meghatározott formátumú, online kapcsolattal folyamatosan elérhető, lekérető és mindig aktuális, frissülő tartalmú adatbázis fájl elérési útját. Ezt követően 10-15 munkanap alatt feldolgozza ezt Szolgáltató, majd megnyílik az előfizetett szolgáltatáscsomag teljes elérése Felhasználó számára.
   Az előfizetett szolgáltatáscsomag teljes hozzáférhetőségének Felhasználó számára történő megnyilásától - a Szolgáltató általi fenti feldolgozás elvégzésének befejeztével - kezdődik az előfizetett időszak.
   Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele útján a saját termékeit és árait tudja összehasonlítani más előfizetők termékeivel és áraival, valamint könnyen tájékozódhat a mindig aktuális piaci árakról.
   Felhasználó hibaészlelést is bejelenthet Szolgáltatónak, például:
   -          hibás, nem elérhető hivatkozás,
   -    az összehasonlítás alapját tekintve eltérő típusú, nem releváns termék jelenik meg az összehasonlító listában,
   -    hibás ár,
   -    nem a listában megjelenített termék van a találat mögötti adatlapon.
  • 13.3. Amennyiben Szolgáltató a megrendelt és már kifizetett szolgáltatást a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni szerződési feltételekben, vagy a külön egyeztetés alapján meghatározott határidőn belül, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót, valamint a felmerüléstől számított 14 napon belül a Felhasználó részére a teljes vételárat visszatéríti.
  • 13.4. Az automatikusan megújuló előfizetés ellenértékének ismétlődő bankkártyás fizetés útján történő megfizetése
   A szolgáltatás ellenértékének megfizetése megújuló előfizetés jogcímén, és bankkártyás ismétlődő fizetés útján történik, az alábbiak szerint.
   1. A szolgáltatás megrendelésekor az első fizetés alkalmával Felhasználó átirányításra került a fizetési szolgáltató honlapjára. Itt a bankkártyaadatainak megadásával kezdeményezi az első befizetését, és egyúttal hozzájárulását adja az ismétlődő fizetésekhez, melyekre az első alkalommal megadott bankkártyaadatainak felhasználásával kerül sor.
   2. A bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a fizetési szolgáltatónak adja meg, a jelen szerződési feltételek szerinti Szolgáltató a bankkártyaadatokhoz nem jut hozzá.
   3. A fizetések jogcíme havi előfizetési díj, melyet előre kell megfizetni minden hónap 5. napján. Ennek megfelelően a Felhasználó első fizetéssel történő felhatalmazása alapján automatikusan megújuló előfizetés jogcímén kerül minden fordulónapon sor az ismétlődő bankkártyás fizetésre a bankkártyaadatok felhasználásával. Ezeket a kifizetéseket a fizetési szolgáltató hajtja végre.

5. Az előfizetés felmondása: Az automatikusan megújuló előfizetést Felhasználó a folyó előfizetési időszak végére (tehát a következő fordulónapra) mondhatja fel.
6. A lemondás folyamata:
- Felhasználó az előfizetés lemondását (szolgáltatás igénybevételének felmondását) kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail útján, vagy a webhely belépve a személyes felületén elhelyezett
7. A lemondás következményei: A szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés folyó előfizetési időszak végére történő felmondása. Ez esetben a folyó előfizetési időszak elteltét követően a Felhasználó számára elérhetetlenné válnak a szolgáltatás tárgyát képező és addigi használata során összegyűjtött adatok és információk. A lemondás következtében a továbbiakban nem kerül sor fizetésre a Felhasználó bankkártyadatainak használatával.

 • 14. Titoktartás
  A webhelyen hozzáférhető minden szolgáltatás, azok egyedisége és felületi képe, képi megjelenése és összetétele a Virgo Systems informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság szellemi tulajdona és jogi védelem alatt áll. Szolgáltató írásos engedélye nélkül más nem reprodukálhatja, módosíthatja a szolgáltatást, illetve nem nyújthat megtévesztésre alkalmas módon hasonló szolgáltatást, továbbá csak a Szolgáltató írásos engedélyével jelenítheti meg harmadik személy, személyek vagy a nyilvánosság számára a szolgáltatásról készült képeket, grafikákat, egyéb ábrázolásokat.
  A szolgáltatást Felhasználó kizárólag a saját javára használhatja fel a hozzáférési jogosultsága terjedelméig. A használat során megismert információkat, adatokat nem adhatja át illetve nem teheti hozzáférhetővé harmadik személyek vagy a nyilvánosság számára.
  Felhasználó e kötelezettségének megszegése esetén szerződésszegési kötbért köteles fizetni. A szerződésszegési kötbér mértéke minden egyes, a fenti rendelkezésekre vonatkozó szerződésszegés alkalmával 400.000 Ft, mely a kötelezettség megszegésének napján esedékes. Ezen felül Felhasználó a szerződésszegés következtében fennálló állapot – tehát a szerződés értelmében Szolgáltatót megillető szellemi tulajdonhoz fűződő vagyoni jogokat ért sérelem fennállásának – azonnali megszüntetésére köteles, továbbá a sérelmes állapot fennállása időtartamának minden egyes napjára 100.000.- Ft. (azaz százezer forint) összegű további szerződésszegési kötbér fizetésére köteles.
   
  • 15.4. Az elállás/felmondás joghatásai
   • 15.4.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
   • 15.4.2. Ha Felhasználó kérte, hogy az elállási/felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
     
 • 16. Felelősség kizárása
  • 16.1. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár. Szolgáltató kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a lényeges szerződéses kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.
  • 16.2. Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. Szolgáltató az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.
  • 16.3. Szolgáltató nem vonható felelősségre a 17. pontban írt magatartásokból, szabályszegésekből adódó következmények miatt, valamint a Felhasználó magatartása, a Felhasználó által a regisztráció során elfogadott szerződési feltételek, szabályzatok, nyilatkozatok és az azokban hivatkozott tájékoztatókban megfogalmazott szabályok megszegése miatt bekövetkező eseményekkel, hátrányokkal kapcsolatban.
  • 16.4. A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
  • 16.5. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.
  • 16.6. A webhelyen található külső hivatkozások (https://pricekit.hu/) internetcímtől eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

 • 17. Kizárás a regisztrált felhasználók közül
  • 17.1. A szerződési feltételek megsértése esetén Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a feltételeket sértő Felhasználót előzetes értesítés nélkül kizárja a regisztrált Felhasználók közül (regisztráció törlése). Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják a Szolgáltató által működtetett informatikai rendszer működését.
  • 17.2. Különösen kizárhatja Szolgáltató azt a Felhasználót, aki valótlan adatok közlésével vagy más módon félrevezeti a többi felhasználót Szolgáltató termékeivel, szolgáltatásával vagy jellemzőivel kapcsolatban.
  • 17.3. A regisztráció illetve a megrendelés során valótlan adatokat közlő Felhasználót Szolgáltató szintén kizárhatja. Amennyiben a teljesítés során ez felmerül, Szolgáltató megkísérli felvenni a kapcsolatot az érintett Felhasználóval, a teljesítést akadályozó valótlanul rögzített adatok helyesbítése, a helyzet tisztázása érdekében. Eredménytelen kapcsolatfelvétel esetén, illetve ha megállapítható, hogy a valótlan adatok rögzítése szándékos volt, Szolgáltató jogosult a regisztráció törlésére és a szerződést megelőző állapot visszaállítására. Amennyiben a teljesítés során Szolgáltatónak már költségei merültek fel, akkor ilyen esetben követelheti költségeinek megtérítését, illetve megkezdett szolgáltatás esetén a teljesítés arányának megfelelő szolgáltatási díjat.
  • 17.4. Amennyiben a fenti magatartások kárt okoznak, Szolgáltató az adott kárt okozó magatartást tanúsító személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.
    
 • 18. A webhely üzemeltetésének befejezése
  • 18.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a webhely üzemeltetését bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül felfüggessze, vagy annak véget vessen. Szolgáltató különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a felhasználás további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Felhasználó magatartása idézte elő, Szolgáltató az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.
    
  • 18.2. A webhely üzemeltetésének befejezése esetén a Felhasználó által már érvényesen megrendelt és Szolgáltató által elfogadott és visszaigazolt, valamint a vételár megfizetéssel teljesített szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéseket Szolgáltató teljesíti, amennyiben annak technikai akadálya nem merül fel a webhely üzemeltetésének befejezése következtében. Akadály esetén Szolgáltató az elérés megszüntetésének időpontjáig teljesített szolgáltatások figyelembevételével elszámol Felhasználóval.
 • 19. Adatkezelés, adatvédelem
  • 19.1. Lásd az "Adatkezelési tájékoztató" alkalmazásáról" című dokumentumokat, melyekben írtak szerint jár el Szolgáltató a szerződés teljesítése és a webhely üzemeltetése során.
 • 20. Szerződési feltételek módosítása
  • 20.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.
  • 20.2. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege online hozzáférhetővé válik a webhelyen.
  • 20.3. A módosítás előtt regisztráló Felhasználók módosításig végrehajtott tevékenységére, valamint a módosításig teljesített szolgáltatásokra a módosításnak visszaható hatálya nincs.
  • 20.4. Ugyanakkor a módosítás előtt regisztráló Felhasználók által a módosítást követően megrendelt szolgáltatásokra és a webhely módosítást követően megkezdett felhasználására a módosítások hatálya kiterjed.
  • 20.5. A módosításkor folyamatban lévő szolgáltatásokat azok megrendelésekor érvényes szerződési feltételek szerint kell teljesíteni.
  • 20.6. A módosítást követően regisztráló Felhasználókra és az azután leadott megrendelésekre és igénybevett szolgáltatásokra a módosítás hatálya teljes egészében kiterjed.
  • 20.7. A megrendelésekre minden esetben az azok elküldésekor érvényes feltételeket kell alkalmazni, beleértve a webhelyen elérhető összes szabályzat, leírás és tájékoztató tartalmát, melyek jelen általános szerződési és felhasználói feltételek részét képezik.
  • 20.8. A webhely – megrendeléseken kívüli – felhasználását illetően mindenkor a webhelyen közzétett és aktuálisan olvasható szerződési feltételek és egyéb szabályzatok, tájékoztatók alkalmazandók, a Felhasználó regisztrációjának időpontjától függetlenül.
    
 • 21. Irányadó jog, jogviták
  • 21.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.
  • 21.2. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságon is megindíthatja a pert.
  • 21.3. Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének befogadásáról vagy visszautasításáról. A visszautasításból, illetve a szolgáltatás kieséséből vagy megszűnéséből adódó károkért való felelősségét Szolgáltató kizárja.
  • 21.4. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet törvény rendelkezései irányadók.
    
 • 22. Panasz, Szolgáltató feletti felügyelet
  • 22.1. Panasz
   • 22.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatás fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:
    Smart Trade Applications Korlátolt Felelősségű Társaság
    Székhely: Magyarország, 8200 - Veszprém, Óváros tér 25. (Veszprém megye)

    Telefonszám: +36 30 204 7212
    E-mail cím: staff@pricekit.hu
    Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb 3 munkanapon belül írásban megválaszolja.
   • 22.1.2. Felhasználó (fogyasztó) a szolgáltatás minőségével, a felelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.
    Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
    Az eljárásra a fogyasztó – magyarországi – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a
    http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.
    A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.
    Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
    Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
   • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
   • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
   • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
   • Fax: 06 (1) 488 21 86
   • Telefon: 06 (1) 488 21 31
    A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.
    Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a
    http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon.
    A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
    A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.
   • 22.1.3. Ha Felhasználó (fogyasztó) az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.
    Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja
    Webhely:
    https://webgate.ec.europa.eu/odr
    Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.
    Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.
   • 22.1.4. Felhasználó (fogyasztó) a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.
    Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is.
  • 22.2. Felügyelet
   • 22.2.1. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet
    Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
    Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
    Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
    Telefon: +36 1 391 1400
    Fax: +36 1 391 1410
    E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
    Webhely: http://www.naih.hu/
    A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

2020.08.01.

Smart Trade Applications Kft.