ÁSZF

A jelen Szolgáltatási Szerződéses Feltételek („Szolgáltatási Feltételek”) a Szolgáltató által nyújtott itt hivatkozott Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános feltételrendszer, amely önmagában (megrendelés nélkül) nem hoz létre szerződéses jogviszonyt a Szolgáltató és a Felhasználó között.

Kérjük, amennyiben meg kívánja rendelni Szolgáltatásainkat, figyelmesen olvassa el az Szolgáltatási Feltételeket és a hivatkozott dokumentumokat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe Szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Szolgáltatási Feltételek (és így a Felek között létrejövő Szerződés) elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok:

Díjak, díjcsomagok, Szolgáltatás leírások,  (Weboldal hivatkozás)

Adatvédelmi Tájékoztató

Továbbá a Felek közötti Szerződés részét képezi minden olyan dokumentum vagy a Weboldalon elérhető információ, tájékoztató vagy Szolgáltatói nyilatkozat is, amelyet a Szolgáltató a Felhasználó számára megfelelő időben – legkésőbb a megrendelés Felhasználó általi véglegesítése előtt – a Weblapon elérhetővé tesz.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kizárólag olyan vállalkozások számára nyújtja az itt meghatározott Szolgáltatásokat, akik nem minősülnek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint „fogyasztónak”, azaz a Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatásokat foglalkozása, üzleti- vagy gazdasági tevékenységi körébe eső céljából veszi igénybe. Szolgáltató fogyasztónak minősülő személyekkel nem köt Szerződést.

A Szerződéses Feltételek elfogadásakor és az annak keretében tett nyilatkozatok esetén a nyilatkozattevő természetes személy egyúttal kijelenti és szavatolja, hogy a vállalkozás képviseletére teljes jogkörrel jogosult nagykorú cselekvőképes személy vagy hogy az adott ügylet létrehozására és a vállalkozást kötő jognyilatkozat tételére megfelelő meghatalmazással rendelkezik.

Az Szolgáltatási Feltételek minden a Weboldalon keresztül létrejött jogügyletre és ennek alapján nyújtott Szolgáltatásra vonatkoznak.

A Szolgáltatások használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen Szolgáltatási Feltételek nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A Weboldalon keresztül leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Felhasznál és a Szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Weboldalon leadott megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 1. FogalmI Meghatározások
  1. A jelen Szolgáltatási Szerződéses Feltételekben használt egyes kifejezések az itt meghatározott jelentéssel bírnak.

Díj bármely egyszeri vagy rendszeres díj, költség, licencdíj vagy bármely ellenérték, amelyet a Felhasználó a Szerződés alapján a Szolgáltatónak megfizetni tartozik.

Fél vagy Felek a Felhasználó és a Szolgáltató külön-külön vagy együttesen

Felhasználó az a Szolgáltatóval szerződő természetes személy (pl. egyéni vállalkozó), jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki Szerződést köt a Szolgáltatóval az itt meghatározott egy vagy több Szolgáltatás igénybevételére.

Szolgáltatási Feltételek a jelen Szolgáltatási Szerződéses Feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező itt hivatkozott dokumentumok

Weboldal a www.pricekit.hu címen elérhető weboldal (annak al-oldalaival), vagy a Szolgáltató által üzemeltetett egyéb Internetes weboldal

Szerződés a jelen Szolgáltatási Szerződéses feltételek, valamint az elfogadott megrendelés együtt alkotják a Felek közötti szerződést.

Szolgáltatás a Szerződés alapján a Szolgáltató által a Felhasználó részére nyújtott informatikai szolgáltatások és a hozzá kapcsolódó kifejezetten vállalt tevékenységek, amelyek igénybevételi módjait és leírását a jelen Szolgáltatás Feltételek által hivatkozott dokumentumok és végső soron a Felek Szerződése határozza meg.

Szolgáltató a Szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás, akinek részletes adatai a ‎2. fejezet tartalmazza.

  1. A Szerződéses Feltételek további fogalmi meghatározásokat tartalmazhatnak.
 1. szolgáltató adatai
  1. Vállalkozás adatai:

Smart Trade Applications Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg. 19-09-520717 - Veszprém Megye Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 27056169219

Székhely: Magyarország, 8200 - Veszprém, Óváros tér 10. (Veszprém megye)

  1. Pénzforgalmi számla adatai:

Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102103-61577300-02005004

IBAN:   HU92101021036157730002005004 

  1. Ügyfélszolgálat

Szolgáltató kizárólag az alábbi elérhetőségeken működteti ügyfélszolgálatát:

Telefonon: +36 30 515 9413 (normál hívásdíj)

Elérhető munkanapokon 09.00 órától 16.00 óráig.

Az ügyfélszolgálat szünetel: hétvégén és munkaszüneti napokon.

 

E-mail-ben: staff@pricekit.hu  

Szolgáltató az esetek többségében az erre az email címre érkező megkeresésekre az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

 

Ügyfelek számára nyitvaálló ügyfélszolgálati helyiséget (fizikai ügyfélszolgálat) a Szolgáltató nem üzemeltet.

 1. a szolgáltatások
  1. Szellemi tulajdonra vonatkozó rendelkezése
   1. A hozzáférés a Díj fejében és a Szolgáltató által biztosított nem kizárólagos, nem átruházható, az adott Előfizetési Időszakra korlátozott területi korlátozástól mentes felhasználási jog alapján történik, a Felhasználó saját üzleti céljainak megvalósítására korlátozódik.
   2. A Szolgáltatások fejlesztője és szerzői jogainak, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb szellemi tulajdonjogok jogosultja a Szolgáltató és egyes beszállítói. Szolgáltató és beszállítói a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden olyan jogot fenntartanak, amelyet a Szerződés alapján kifejezetten a Felhasználó számára nem biztosítottak.

Szolgáltató külön írásbeli engedély hiányában NEM gyakorolható felhasználási módok vagy jogok a Szolgáltatások vonatkozásban a következők:

(i)     a védelmi megoldások, technikai korlátozások megkerülésére irányuló cselekmények vagy műveletek végzése;

(ii)    átdolgozás, fordítás, visszafejtés, belső felépítés elemzése törvény rendelkezései alapján lehetséges mértéken túl;

(iii)   másolatok készítése;

(iv)   nyilvánossághoz közvetítés, közzététel, hozzáférhetővé tétel, terjesztés harmadik személyek számára akár ingyenesen, akár ellenérték fejében;

(v)    viszonteladás, time sharing, átruházás, átengedés, al-licencbe adás, bérbeadás, kölcsönbe, haszonkölcsönbe adás, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében harmadik személyek részére

(vi)   a Felhasználó saját termékébe való beépítés és a saját termék vagy szolgáltatás részeként való felhasználásba adás akár ingyenesen, akár ellenérték fejében (ideértve a hozzáférés biztosítását is).

   1. TILOS továbbá:

(i)     harmadik személyek jogát sértő, obszcén, fenyegető vagy egyébként a jó erkölcsbe vagy jogszabályba ütköző tartalmak, adatok vagy információk („tartalmak”) tárolása vagy feldolgozása;

(ii)    olyan tartalmak vagy állományok tárolása vagy feldolgozása, amely vírusokat vagy más ártalmas programkódot tartalmaz;

(iii)   a Szolgáltatás vagy az annak keretében tárolt tartalmak működésébe való illetéktelen beavatkozás vagy a működés megzavarása; továbbá

(iv)   olyan Szolgáltatáshoz-, vagy funkcióhoz-, továbbá a Szolgáltató rendszerhez vagy hálózathoz való illetéktelen hozzáférés megkísérlése, amelynek használatára Felhasználó a Szerződése alapján nem jogosult.

  1. Felhasználási engedély típusok
   1. A Szerződés a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó időben korlátozott előfizetést tartalmaz, ami azt jelenti, hogy az adott Szolgáltatáshoz tartozó funkcionalitáshoz a Felhasználó csak a határozott időtartam alatt („Előfizetési Időszak”) férhet hozzá. A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában Előfizetési Időszaknak az olyan időszak minősül, amelyre vonatkozóan a Felhasználó a vonatkozó Díjat teljes egészében kiegyenlítette.

A Szolgáltató kifejezett eltérő megállapodás hiányában végleges felhasználási engedélyt a Szolgáltatások vonatkozásában nem értékesít.

Az Előfizetési Időszak alatt a Szolgáltatásokhoz a regisztrált felhasználó fér hozzá. Egyes Díjcsomagok esetén lehetőség van díj ellenében további felhasználói fiókokat hozzárendelni az előfizetett Díjcsomaghoz.

   1. Próba Időszak. Kipróbálásra vonatkozó felhasználási engedély esetén a felhasználás időtartama a felhasználás megkezdésétől (a hozzáférési lehetőség biztosításától) számított 14 naptári nap („Próba Időszak”). A felhasználási engedély alapján a próbalicenchez kapcsolódó jogok ingyenesen gyakorolhatók, kizárólag a Szolgáltatásnak a Felhasználó szervezetén belüli kipróbálása céljából. A próbalicenc keretében igénybe vehető Szolgáltatás funkcionalitásában a Szolgáltató jogosult további korlátozásokat meghatározni és érvényesíteni.

A Próba Időszak alatt Felhasználó nem jogosult üzleti/kereskedelmi-, oktatási-, kormányzati célokra használni a Szolgáltatást. A Próba Időszak lejártát követő használat kizárólag kereskedelmi licenc alapján lehetséges.

FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A PRÓBALICENC ALAPJÁN IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSBA A SZOLGÁLTATÓ JOGOSULT A HOZZÁFÉRÉST AUTOMATIKUSAN BONTÓ MECHANIZMUST („TIME OUT”) ÉPÍTENI, AMELY A FELHASZNÁLÁST A PRÓBA IDŐSZAK LEJÁRTAKOR AKÁR FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL MEGSZAKÍTJA ÉS A SZOLGÁTATÁS, VALAMINT A FELHASZNÁLÓ ADATAIT, INFORMÁCIÓIT ELÉRHETETLENNÉ TESZI.

Próba Időszak igénybevételére egy Szolgáltatás tekintetében egyszer van lehetőség. A Próba Időszakkal kapcsolatos korlátozásokat a Szolgáltató saját döntése alapján változtathatja előzetes értesítés nélkül.

   1. Kereskedelmi licenc. Alapesetben 30 (napos) Előfizetési Időszakot tartalmazó (időben korlátozott) felhasználási engedély, amely a Szolgáltatások funkcióihoz tartalmaz hozzáférést.  

A Szolgáltató ezen belül különböző – időtartamban, elérhető funkcionalitásban, és egyéb jellemzőkben eltérő –  díjcsomagokat hozhat létre, amelyek közül a Felhasználó a megrendelési folyamat során választhat. 

   1. Speciális licencelési konstrukciók. Szolgáltató lehetővé teheti, hogy a Felhasználó egyedi kialakítású és árképzésű konstrukcióban használja a Szolgáltatásokat. Ilyenek lehetnek különösen a mennyiségi licencek vagy korlátlan licencek és más egyedi árképzésre és feltételekre épülő licencek.

Ilyen egyedi konstrukciókra vonatkozóan a Feleknek minden esetben külön írásbeli megállapodást kell kötniük.

 1. regisztráció
  1. A Szolgáltatás megrendeléséhez a Felhasználónak regisztrálnia kell a Weboldalon. A regisztráció végrehajtása úgy történik, hogy a Felhasználó a Weboldal regisztrációs felületén, az ott kért adatok önkéntes megadásával, a megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával (ideértve a Szerződési Feltételeket, egyéb dokumentumokat) és nyilatkozatok elfogadásával hajtja végre a regisztrációt.
  2. A regisztrációs felületen a Felhasználó a Szolgáltató részére megadja az ott kért adatokat.
  3. A regisztrációs kérésről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó által megadott email címre, amelyben áttekintheti a regisztráció során megadott adatokat és egyéb információkat. Az emailben a Felhasználó egy Internetes hivatkozást kap, amelyre kattintással a Felhasználónak meg kell erősítenie a regisztrációt.  A regisztráció ezen linkre kattintással jön létre.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

  1. A Regisztrált Felhasználó jogosulttá válik, regisztráció során megadott adatainak módosítására, a Weboldalon keresztül elérhető Szolgáltatások megrendelésére, a Weboldalon kínált egyéb áruk és szolgáltatások igénybevételére.
  2. A regisztrált Felhasználó jogosult a regisztrációjának törlését kérni a staff@pricekit.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Felhasználó adatai a törlést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül eltávolításra kerülnek a Szolgáltató rendszeréből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód és egy újabb megrendelésre csak az adatok újbóli megadása (új regisztráció) esetén van lehetőség.

A regisztráció törlése nem érinti

(i)     a már leadott megrendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését,

(ii)    a hatályban lévő Szerződések és az azokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítését, azonban az a felhasználó, aki a regisztrációját törölte, nem fog többé hozzáférni a Szolgáltatásokhoz, amelynek következményeiért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.   

  1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Szerződéses Feltételek megsértése esetén bármikor visszavonja a regisztrációt, valamint a regisztráció nélküli megrendelést visszautasítsa.
  2. A Felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Ha a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
 1. megrendelés és visszaigazolás
  1. Ha a megrendelés előtt a szolgáltatással kapcsolatban kérdés merülne fel, vagy ha a Felhasználónak bármely Szolgáltatás minőségével, alapvető tulajdonságával, igénybevételével kapcsolatban több információra van szüksége, forduljon bizalommal Szolgáltató ügyfélszolgálatához az itt vagy a Weboldalon meghatározott elérhetőségeken.
  2. Szolgáltatás igénybevételéhez és a Szolgáltatásra vonatkozó Szerződés létrejöttéhez a regisztrált Felhasználónak megrendelést kell feladnia a Weboldal online megrendelő felületén.  A Szerződés a megrendelés Szolgáltató általi elfogadásával jön létre.
  3. Az online megrendelés folyamata során a Szolgáltatások webhelyen alkalmazott megjelölését és jellemzőit, a teljesítés feltételeit, a fizetendő teljes díjat tartalmazó, és a mindenkori szerződési feltételek és egyéb tájékoztatóknak a megismerését és elfogadását rögzítő megrendelést (online megrendelést) a Weboldalon elérhető online rendszer használatával kitölti és a rendszer segítségével elküldi.

A megrendelés folyamán az adatok bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig. Az elküldést megelőzően utoljára még egy összesítést is láthat a Felhasználó.

A Felhasználó köteles valamennyi adatot maradéktalanul és a valóságnak megfelelően megadni. A Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja. Elírás, hamis vagy helytelen adatok megadása esetén az ezekből származó következményekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, és azok következményei a Felhasználót terhelik.

  1. A megrendeléssel a Felhasználó kötőerejű ajánlatot tesz a Szolgáltató felé a megrendelés, a jelen Szerződéses Feltételek és egyéb hivatkozott dokumentációk alapján Szolgáltatási Szerződés kötésére. Az online megrendelés beérkezését a Szolgáltató azonnal – de legfeljebb 48 órán belül - elektronikusan visszaigazolja. A visszaigazolás nem minősül a megrendelés elfogadásának. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által megadott adatokat (pl. számlázási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt Szolgáltatások felsorolását, mennyiségét, a Díjakat, egyéb költséget és a fizetendő végösszeget, valamint az Előfizetési Időszakot.  

Ha e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás vételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás vételét követően fizetést teljesít, akkor a Szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

 1. a szerződés
  1. A megrendeléseket a Szolgáltató 2 munkanapon belül dolgozza fel. A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató - megrendelés elfogadása esetén - írásban, elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szerződés a Szolgáltató ezen elfogadó nyilatkozatával jön létre az elfogadó nyilatkozat tartalmának megfelelően.  A megrendelt Szolgáltatás(ok) lényeges tulajdonságai, jellemzői, az igénybevételére vonatkozó információk a Felek között létrejövő Szerződés foglalja magában.
  2. A Szerződés részét képezi a megrendelésen és a jelen Szerződéses Feltételeken kívül a Weboldalon található minden információ, termékjellemző, szabályzat és leírás.  A Felhasználó a regisztráció végrehajtásával, illetve az adott megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen Szerződési Feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban található szabályokat megismerte és elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  3. Az elfogadott megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.
 2. szolgáltatás beállítása és rendelkezésre bocsátása

A Szolgáltatás rendelkezésre állása a megrendelést követően azonnal megtörténik és a már rendszerben lévő monitorozható versenytárs listával azonnal igénybe vehető. Ennek megfelelően a Szolgáltató a Felhasználó számára a Szerződés létrejöttét követően azonnal megküldi az első Előfizetési időszakra (ld. 8.1 pont) vonatkozó számlát.

A Felhasználó által igényelt új monitorozandó versenytársat a Weboldalon keresztül (az erre létrehozott felületen) lehet megrendelni. Az új versenytárs beállítása három munkanapon belül megtörténik.

A Szolgáltatás-beállítás a Felhasználó által megadott és feltöltött adatok mennyiségétől és minőségétől függően több napig is eltarthat. A Beállítás sikerességéről és a Szolgáltatás rendelkezésre állításáról a Szolgáltató a Felhasználót e-mailben tájékoztatja és egyúttal a Felhasználó számára megküldi az első Előfizetési időszakra (ld. 8.1 pont) vonatkozó számlát.

Számla vagy díjbekérő megküldése elektronikus úton email csatolmányban vagy számlázási rendszerben (pl. számlázz.hu vagy hasonló rendszerek) generált számlára mutató hivatkozás megküldésével történik a Felhasználó által regisztrált email címre. Díjbekérő esetén a számlát a Szolgáltató a díjbekérőn szereplő teljes összeg megérkezését követően küldi meg a Felhasználónak.

 1. a szerződés időtartama
  1. Az Előfizetési Időszak kezdő napja az a nap, amikor a Szolgáltatást a Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésére bocsátotta.  

Az Előfizetési Időszaknak a kezdő naptól számított hosszát vagy lejáratának dátumát a Szolgáltató által elfogadott megrendelés tartalmazza. Ha a Felek másként nem rendelkeznek, akkor az első Előfizetési Időszak a kezdő naptól számított 30 napig tart.

 

  1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Előfizetési Időszak lejáratkor automatikusan egy újabb teljes Előfizetési Időszakra meghosszabbodik. A meghosszabbodáskor a következő Előfizetési Időszakra vonatkozó Díj automatikusan kiszámlázásra kerül és a Felhasználótól automatikusan levonásra kerül a fizetési szolgáltató által. Ha a levonás nem sikerül, úgy a Felhasználó az erről való értesítés nyomán köteles haladéktalanul a számlát kiegyenlíteni. Ennek hiányában a fizetési késedelemre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza a Szolgáltató.
  2. Ha Szolgáltató a Szolgáltatást bármely oknál fogva mégsem tudja elérhetővé tenni (pl. műszaki nehézségek, inkompatibilis Felhasználói adatok), akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti a Felhasználót, egyúttal a Szerződéstől elállhat (ha a Felhasználó díjat fizetett, akkor az elállásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül a Felhasználó részére azt teljes egészében visszatéríti). 
 1. Felhasználó kötelezettségei
  1.  A Felhasználó vállalja, hogy minden érdekkörébe tartozó végfelhasználóját (pl. munkavállalóit) tájékoztatja arról, hogy a felhasználás feltétele a jelen Szerződéses Feltételek (különösen a ‎3. fejezetben foglalt szabályok) betartása.
  2. Ha a Szolgáltatások keretében olyan tevékenység elvégzése (pl. hibabehatárolás vagy hibaelhárítás) válik szükségessé a Szolgáltató részéről, amelyhez távoli vagy fizikai hozzáférés szükséges a Felhasználó helyszínéhez vagy rendszereihez, úgy az ilyen hozzáférést a Felhasználó díjmentesen köteles biztosítani a Szolgáltató részére.
  3.  A Szolgáltatások igénybevételéhez vagy az azokhoz való hozzáféréshez szükségessé válhat felhasználónevek és jelszavak vagy egyéb felhasználói azonosítók megadása vagy generálása. Az ilyen azonosítókat a Felhasználó köteles bizalmasan kezelni és biztonságos helyen – jogosulatlan Harmadik Személyek elől rejtve tárolni. Ha az azonosító bizalmassága sérül vagy illetéktelen tudomására jut, úgy ebben az esetben a Felhasználó köteles a Szolgáltatót értesíteni annak érdekében, hogy a Szolgáltató új azonosítót bocsásson ki és a régit letiltsa, vagy ha erre a Szolgáltatás a Szolgáltató beavatkozása nélkül is lehetőséget biztosít, köteles az azonosítót haladéktalanul megváltoztatni. A Felhasználó visel minden következményt a felhasználói azonosítók nyilvánosságra kerülése vagy esetén, vagy a Szolgáltató tájékoztatásának (a Felhasználó általi megváltoztatásának) elmaradása miatt, amely nem a Szolgáltató hibájából történik.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a biztonsági mechanizmusait a Felhasználó előzetes értesítése nyomán megváltoztassa, így különösen, hogy az azonosítók időről-időre való megváltoztatását kérje vagy más típusú hozzáférési eljárást vezessen be.

  1. A Szolgáltatások igénybevételéhez nyilvános Internet kapcsolatra és/vagy egyéb a Szerződésben megjelölt hálózati kapcsolatra lehet szükség („hálózati kapcsolat”). A Hálózati Kapcsolat biztosítása, és a Szolgáltató által előírt protokollokat és szabványokat támogató Felhasználó oldali szoftverek (pl. PC, tablet, operációs rendszer, böngésző szoftver) kompatibilis verziójának biztosítása és üzemeltetése minden esetben a Felhasználó feladata és felelőssége.
  2. A Felhasználó kijelenti és elfogadja, hogy teljes egészében megvédi és mentesíti a Szolgáltatót mindenféle harmadik féltől (ideértve a hatósági határozatokat, bírságokat is) származó igénnyel, tevékenységgel, perrel vagy eljárással szemben, valamint mindenféle veszteséggel, tartozással, kárral, költséggel és kiadással kapcsolatban (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is), amely amiatt következik be vagy áll elő, hogy (a) a Felhasználó megsérti a Szerződés rendelkezéseit, vagy (b) a Felhasználó a Szolgáltatásokat – akár rendeltetésük és funkcióival összhangban vagy azzal ellentétesen – jogszabályt sértő módon használja vagy az jogszabály-sértést eredményez.
 1. díjak és megfizetésük
  1. Szolgáltatási Díjak
   1. A Szolgáltatási Díjat a Weboldal tartalmazza az egyes Szolgáltatások leírásánál. Az adott Szerződésben alkalmazandó Szolgáltatási Díj összege a megrendelés elküldése előtt ellenőrizhető és a Szolgáltató visszaigazolja. A Díj mindig a kiválasztott Szolgáltatás-csomag mellett a Weboldalon feltüntetett „bruttó” Díj, mely az ÁFA-t magában foglalja. A Díj összege mindig forintban (HUF) értendő.
   2. A feltüntetett Díjon kívül a Szolgáltatás megvásárlásával és a díj megfizetésével kapcsolatban egyéb ellenértéket a Szolgáltató csak akkor számít fel, ha az kifejezetten feltüntetésre került a megrendelésben, vagy ha arról a Felek kifejezetten egyedileg megállapodtak.
   3. Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére – technikai okból – hibás Díj kerül a webhely felületére – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült Díjától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő Díjra – akkor Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem (nem automatikus visszaigazolás formájában) felajánlhatja a Felhasználónak a helyes Díjon történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó a Szerződést felmondhatja vagy a megrendelését visszavonhatja.
  2. Szolgáltatás kreditek
   1. Ha azt Szolgáltató lehetővé teszi, a Felhasználónak lehetősége van szolgáltatás kreditek vásárlására a Weboldal megfelelő felületén. A szolgáltatási kreditek előre megfizetett szolgáltatási egységek, amelyeket új szolgáltatás vásárlására használhat fel a Felhasználó (a Szolgáltatási szerződés meghosszabbítására, új Előfizetési Időszak vásárlására szolgáltatási kredittel nincs lehetőség).

A szolgáltatási kreditek megfizetésére átutalással vagy bankkártyával is lehetőséget biztosíthat a Szolgáltató. A szolgáltatási kreditek a teljes összeg megfizetését követően kerülnek jóváírásra.

Szolgáltató a megvásárolható kreditek és az egy Felhasználó egyenlegén nyilvántartható kreditek összegét korlátozhatja.

   1. A Felhasználó szolgáltatási kredit egyenlegét, az egyenleg változásait és az egyenleget érintő eseményeket (jóváírások/terhelések) a Weboldalon folyamatosan nyomon követheti.

Ha a Felhasználó új szolgáltatást rendel, úgy azt lehetősége van az egyenlegén lévő szolgáltatás kreditekkel kiegyenlíteni, illetve a szolgáltatás hosszabbítások (ideértve az automatikus hosszabbodást), a kreditekből íródnak jóvá automatikusan. Ha a Felhasználó új szolgáltatás vásárlása esetén nem rendelkezik elég kredittel, úgy a rendszer a megrendelés során nem vonja le a meglévő mennyiséget, viszont, ha feltölti a hiányzó összeget, úgy kiegyenlítheti a szolgáltatás ellenértékét szolgáltatási kreditből, a kreditfeltöltés után.

A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén a már megvásárolt kreditek visszaváltására nincs lehetőség, azok ellenértékét a Szolgáltató nem fizeti vissza (kivéve ha a megszűnésre olyan okból került sor, amelyért a Szolgáltató felelős).

  1. Indexálás
   1. A Szolgáltatások Díjának változtatási jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Szolgáltatás árát nem befolyásolja a hatályba lépés Előfizetési Időszakában. A következő Előfizetési Időszaktól azonban a Szolgáltató a módosított Díjat alkalmazza. A módosításról a Szolgáltató a Felhasználót a módosítás hatályba lépésétől számított 60 nappal előbb elektronikus levélben tájékoztatja. Ha a Felhasználó a módosítást nem kívánja elfogadni, akkor a Szerződés az Előfizetési Időszak végére felmondhatja.
  2. Fizetés
   1. A Szerződés szerinti Szolgáltatás(csomag) Díját a Felhasználó átutalással fizeti meg a Szolgáltató által küldött számlán (vagy díjbekérőn) feltüntetett bankszámlára. Átutaláskor a számla számára és a Szolgáltató által megadott egyéb adatokat a közlemény rovatban fel kell tüntetni.
   2. Szolgáltató lehetőséget biztosíthat bankkártyás / fizetési szolgáltatón keresztül való fizetésre. A bankkártyás fizetést a Szolgáltató fizetési szolgáltatón keresztül biztosítja. A fizetési szolgáltató a Szolgáltatótól független, a Felhasználó a fizetési szolgáltató felületére átirányításra kerül. A bankkártya adatait a Felhasználó közvetlenül és kizárólag a fizetési szolgáltatónak adja meg, Szolgáltató a bankkártyaadatokhoz nem jut hozzá.
   3. A Díjat első alkalommal a sikeres bevezetést követően fizeti meg a Felhasználó, bankkártyás fizetés esetén pedig azonnal, a Szolgáltatás megrendelésekor.
   4. A fizetések jogcíme előfizetési díj, amelynek megfizetése a Szolgáltató által biztosított lehetőségektől függően az alábbiak szerinti történhet:
 1. alapesetben a Szolgáltató a következő Előfizetési Időszak első napját („fordulónap”) megelőzően számlát vagy díjbekérőt küld, melyet átutalással kell kiegyenlíteni;
 2. bankkártyás (vagy egyéb elektronikus) fizetés esetén a Felhasználó felhatalmazása alapján automatikusan megújuló előfizetés jogcímén az összeg a fordulónapon levonásra kerül a bankkártyaadatok felhasználásával. Ezeket a kifizetéseket a fizetési szolgáltató hajtja végre.
   1. Bármely olyan Szerződéses Díj esetén, amelyet a Felhasználó számla vagy díjbekérő ellenében utólag köteles megfizetni, a fizetési határidő a számla kiállításától számított 15 nap. Az átutalást a számlán megjelölt – ennek hiányában a fentebb feltüntetett – bankszámlaszámra kell teljesíteni.
  1. Késedelem
   1. Ha a Felhasználó késedelmesen teljesíti fizetési kötelezettségét, Szolgáltató jogosult a késedelem bekövetkezésekor hatályos törvényes késedelmi kamat felszámítása és a Felhasználó egyidejű értesítése mellett:

(i)     a Felhasználó számára végzett bármely tevékenység felfüggesztésére a Felhasználó egyidejű értesítése mellett; és

(ii)    a Felhasználó számára elérhetővé tett Szolgáltatások felfüggesztésre vagy a hozzáférés teljes vagy részleges korlátozására mindaddig amíg a tartozás összege kiegyenlítésre nem kerül Szolgáltató ilyen esetben jogosult a visszaállítással egyidejűleg visszaállítási díjat felszámítani, amelynek összege: 30 000,- Ft (harmincezer forint).

A felfüggesztés következményeiért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

 1. A szerződés módosítása
  1. A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a jelen Szerződéses Feltételek egyoldalú módosítására a létrejött Szerződés tartalmára is kiterjedően jogosult, ideértve a Díjak módosítását és a Szolgáltatások tartalmának / funkcionalitásának Felhasználók számára hátrányos módosítását (pl. funkciók vagy Szolgáltatások kivezetését). A módosítás azonban nem hatályosul a módosítás hatályba lépésének napja előtt elkezdődött Előfizetési Időszakok (ide nem értve a Próba Időszakot) esetén.

A megrendelésekre minden esetben az azok elküldésekor érvényes feltételeket kell alkalmazni, beleértve a Weboldalon elérhető összes szabályzat, leírás és tájékoztató tartalmát, melyek jelen Szerződéses Feltételek részét képezik.

  1. A Felhasználót a módosításról legkésőbb hatvan (60) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben vagy a Weboldalon bejelentkezéskor felugró ablakban kell értesíteni. A módosítással összefüggésben a Felhasználó legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napján jogosult felmondani a Szerződést, ha az számára bizonyítottan hátrányos következményekkel jár. Ilyen esetben a Szerződés a módosítás hatályba lépésekor, vagy ha ennek időpontjában az Előfizetési Időszak még nem járt le, akkor az Előfizetési Időszak utolsó napján szűnik meg.

Ha a Felhasználó nem mondja fel a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta.

  1. A jelen 11. fejezet szerinti felmondás esetén, amennyiben a Felhasználó már a Szerződés megszűnését követő időszakra is teljesített fizetést, a Szolgáltató a Szerződés lejártát követő harminc (30) napon belül visszafizeti a megszűnéssel érintett időszakra fizetett Díjat.
 1. a szerződés megszűnése
  1. Elállás. Indokolás nélküli elállásra mindkét Félnek lehetősége van mindaddig, amíg a Szolgáltatást a Szolgáltató hozzáférhetővé nem teszi a Felhasználó számára (azaz az Előfizetési Időszak kezdő napjáig – ld. 8.1pont). Elállás esetén a Szolgáltatási Szerződés a megrendelés időpontjára visszamenően megszűnik és a már kifizetett Díj visszajár. Ha az elállás olyan okból történt, amiért a Szolgáltató nem felelős, úgy a Szolgáltató ilyen esetben bánatpénz jogcímén jogosult 50.000,- Ft (ötvenezer forint) összegre.
  2. Felmondás. Tekintettel arra, hogy a Felek közötti Szerződés az Előfizetési Időszak időtartamára szóló határozott időre jön létre, a Szerződést felmondani mindig egy adott Előfizetési Időszak utolsó napjára lehet. A szolgáltatást a Felhasználó a Felhasználói fiókjából elérhető Szolgáltatás lemondására szolgáló funkcióval vagy pedig a Szolgáltatónak küldött elektronikus levélben mondhatja le. A felmondás nyomán Szolgáltatási Díj nem kerül visszafizetésre, hacsak a Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik.

A Szerződést a Szolgáltató is jogosult indokolás nélkül felmondani, legkorábban az Előfizetési Időszak utolsó napjára.  A felmondásról a Felhasználót emailben tájékoztatja és a Felhasználói fiókban is jelzi a Felhasználó felé.  

A Díjak vagy a Felhasználási feltételek módosítása esetén a felmondási jog a ‎11.. fejezet rendelkezései szerint gyakorolható.

  1. Felmondás szerződésszegés miatt. A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést és egyidejűleg a Szolgáltatást azonnal elérhetetlenné tenni a Felhasználó számára, ha a Felhasználó a Szerződést megszegi. Ilyen szerződésszegések különösen (de nem kizárólagosan):

(i)     a Felhasználó legalább húsz (20) napos fizetési késedelembe esik; vagy

(ii)     indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó fizetésképtelenné vált; vagy

(iii)     a Felhasználó a Szolgáltatások használatára vonatkozó rendelkezéseket (ideértve a ‎3. fejezetben fogalt szabályokat és a Szerződésben hivatkozott dokumentációkban foglalt felhasználási szabályokat megszegi), vagy a Szerződésben foglalt felhasználási terjedelmet megszegi; vagy

(iv)    valótlan adatokat közöl és azokat felhívásra nem módosítja; vagy

(v)    a Felhasználó egyéb módon súlyosan vagy ismételten megszegte a Szerződést.

  1. Megszűnés jogkövetkezményei
   1. A Szerződés megszűnésével a regisztráció (Felhasználói fiók) nem kerül törlésre, hacsak a megszűnésre nem a Felhasználó szerződésszegése miatt került sor, vagy a regisztrációt a Felhasználó törli.
   2. A Szerződés bármely okból történő megszűnésével a Szolgáltatás a megszűnés napját követően elérhetetlenné válik a Felhasználó minden adatával és információjával együtt.

ENNEK MEGFELELŐEN A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT TERMÉK, DOKUMENTÁCIÓ, INFORMÁCIÓ, ADATBÁZIS, TUDÁS VAGY EGYÉB TARTALOM HOZZÁFÉRHETETLENNÉ VÁLIK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE KÖZBEN A FELHASZNÁLÓ KÖTELES GONDOSKODNI A TARTALMAK MEGFELELŐ MENTÉSÉRŐL. MEGSZŰNÉS ESETÉN A TARTALOM MÉG KORLÁTOZOTT IDEIG ELÉRHETŐ LEHET, AZONBAN A SZOLGÁLTATÓ A TARTALMAK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉÉRT – HA ILYET VÁLLAL – JOGOSULT ÉSSZERŰ MÉRTÉKŰ EGYSZERI DÍJAT FELSZÁMÍTANI.

HA A SZOLGÁLTATÓ A FELHASZNÁLÓ ADATAINAK ÉS INFORMÁCIÓINAK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL ELTÁROLÁSÁRA ALKALMAS EXPORT FUNKCIÓT BIZTOSÍT, ÚGY ENNEK RENDSZERES HASZNÁLATA A FELHASZNÁLÓ FELADATA ÉS FELELŐSSÉGE.

A Szolgáltatás által generált (pl. statisztikai és egyébként nyilvánosság számára hozzáférhető) adatokat és következtetéseket a Szolgáltató nem töröli és azokat a Szolgáltató sajátjaként felhasználhatja a Szerződés megszűnését követően is.

   1. A Szerződés megszűnésekor – ha a Felhasználó a megszűnést követő időszakra vonatkozóan is teljesített fizetést – akkor a Szolgáltató ezt az összeget az esetleges követeléseit abból levonva harminc (30) napon belül visszafizeti.
  1.  Szolgáltatás szüneteltetése, megszüntetése. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szolgáltatások összességének (tehát a teljes Weboldalnak) az üzemeltetését bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül felfüggessze. Szolgáltató különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus, beavatkozás vagy hiba a számítógépes rendszerben) vagy jogi okból a felhasználás további zavartalan folytatása nem biztosítható.

A Weboldal üzemeltetésének végleges befejezése esetén a Felhasználó által már érvényesen megrendelt és Szolgáltató által elfogadott és visszaigazolt, valamint a Díj megfizetéssel teljesített Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szerződéseket Szolgáltató teljesíti, amennyiben annak technikai akadálya nem merül fel a Weboldal üzemeltetésének befejezése következtében. Akadály esetén Szolgáltató az elérés megszüntetésének időpontjáig teljesített szolgáltatások figyelembevételével elszámol a Felhasználóval és a Díjakat időarányosan visszafizeti.

 1. Szavatosság
  1. Szolgáltató szavatolja, hogy

(i)       a Szolgáltatások nyújtásának során úgy jár el, ahogy az ésszerű mértékben elvárható egy szakértő Interneten elérhető informatikai szolgáltatásokat fejlesztő és üzemeltető szakértőtől;

(ii)    a Szolgáltatások nyújtásához Szolgáltató által biztosított Szoftvereken és Berendezéseken Harmadik Személyeknek nincsen olyan joga (így különösen szellemi alkotásokhoz fűződő joga), amely a Szolgáltatások Szerződésben körülírt terjedelmű használatát, hasznosítását korlátozná vagy megakadályozná;

(iii)   a Szolgáltatások a Szerződés hatálya alatt a Szerződésben meghatározott minőségi és funkcionális követelményeknek megfelelően működnek; továbbá

(iv)   a Szolgáltatás a Szerződésben meghatározott célokra való felhasználásra alkalmas.

A FENTI SZAVATOSSÁGON TÚL A SZOLGÁLTATÁSOKAT SZOLGÁLTATÓ AZ „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „VALAMENNYI HIBÁJUKKAL EGYÜTT” NYÚJTJA, ÉS NEM SZAVATOL A HIBÁTLANSÁGÉRT VAGY A HIBÁK KIJAVÍTÁSÁÉRT, TOVÁBBÁ NEM SZAVATOL AZÉRT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATOSAN ÉS SZAKADATLANUL RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK. A SZOLGÁLTATÓ ÉS HARMADIK FELEK KIZÁRNAK MINDENFÉLE KIFEJEZETTEN VAGY HALLGATÓLAGOSAN VÁLLALT SZAVATOSSÁGOT, IDEÉRTVE EGYEBEK MELLETT A FOLYAMATOS ELÉRHETŐSÉGRE, PONTOSSÁGRA, JOGOSULTSÁGRA ÉS VALAMILYEN KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÁLLALT SZAVATOSSÁGOKAT ÉS MINDEN EGYÉB JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT OLYAN SZAVATOSSÁGOT. A SZOLGÁLTATÓ, ANNAK KÉPVISELŐI, VAGY HARMADIK FÉL BESZÁLLÍTÓK SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁSA VAGY TANÁCSA NEM MINŐSÜL SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATNAK, ÉS NEM HIVATKOZHATÓ A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA CÉLJÁBÓL.

SZOLGÁLTATÓ KIFEJEZETTEN KIZÁRJA A FELELŐSSÉGÉT AZÉRT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY JOGSZABÁLYNAK MEGFELELNEK. A SZOLGÁLTATÁSOK JOGSZERŰ CÉLOKRA ÉS JOGSZERŰ MÓDON VALÓ HASZNÁLATÁÉRT KIZÁRÓLAG A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS.

  1. A fenti ‎13.1 pontban foglaltakon túl a Szolgáltató az irányadó jogszabályok által engedett legteljesebb mértékben kizár minden további hibás vagy hiányos teljesítésért való szerződéses vagy jogszabályi felelősséget.

Ha a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások nincsenek a Felhasználó egyedi igényeihez igazítva (testre szabva).

  1. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás berendezések, szoftverek és hálózatok komplex kombinációja és Szolgáltató minden tőle, mint szakértő informatikai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozástól elvárható erőfeszítést megtesz a minőség és elérhetőség biztosításáért, a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem szavatol azért, hogy a Szolgáltatások folyamatosan, hibátlanul és szakadatlanul elérhetőek, sem azt, hogy bármely olyan hiba kijavításra kerül, amely nem akadályozza a Szolgáltatások funkcióinak Szerződés szerinti  használatát (pl. grafikai hiba, elírás, megjelenítés kisebb hibái).

A Szolgáltató érdekkörébe nem tartozó hálózatokon (így különösen a nyilvános Internet hálózaton vagy egyéb elektronikus hírközlő hálózatokon) történő adatátvitel során bármely okból bekövetkező adatvesztésért vagy sérülésért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Weboldalon megjelenített termékek képek és illusztrációk eltérhetnek a valóságtól.

A Weboldalon található külső hivatkozások internetcímtől eltérő címtartományra mutató link követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Felelősség
  1. A Szolgáltató felelőssége Szerződés teljesítése során a Felhasználónak okozott közvetlen károk tekintetében, a szándékosan okozott károk kivételével, a kár bekövetkezésének naptári hónapját megelőző hónapban megfizetett nettó Díj erejéig terjed, de egy naptári évben nem haladhatja meg az első Előfizetési Időszakban fizetett Díj háromszorosát. 
  2. Szolgáltató a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékig kizárja a felelősségét a közvetett vagy következményi károk tekintetében, így különösen az elmaradt haszon-, elmaradt bevétel-, üzemszünet-, adatvesztés-, „goodwill” csökkenés tekintetében.
  3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által felajánlott Szolgáltatásokat és azok funkcionalitását a saját mérlegelése alapján a saját felelősségére választja ki a saját üzleti céljainak elérése érdekében.
  4. Szolgáltató a Szolgáltatások tekintetében semmilyen jogszabálynak való megfelelőségért nem szavatol.
 2. Bizalmas információk
  1. A Weboldalon hozzáférhető minden szolgáltatás, azok egyedisége és felületi képe, képi megjelenése és összetétele a Szolgáltató és más vállalatok szellemi tulajdona és jogi védelem alatt áll. Szolgáltató írásos engedélye nélkül a Felhasználó nem reprodukálhatja, módosíthatja a Szolgáltatást, illetve nem nyújthat a Szolgáltatások segítségével vagy igénybevételével valamint megtévesztésre alkalmas módon hasonló szolgáltatást, továbbá csak a Szolgáltató írásos engedélyével (i) teheti a Szolgáltatásokat hozzáférhetővé vagy mutathatja meg harmadik személyek vagy a nyilvánosság számára, vagy (ii) jelenítheti meg harmadik személyek vagy a nyilvánosság számára a Szolgáltatásról, annak működéséről készült képeket, grafikákat, egyéb ábrázolásokat.
  2. A Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag a saját javára használhatja fel a hozzáférési jogosultsága terjedelméig. A használat során megismert információkat, adatokat nem adhatja át, illetve nem teheti hozzáférhetővé harmadik személyek vagy a nyilvánosság számára.
  3. A Felhasználó e kötelezettségének megszegése esetén kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke minden egyes, a fenti rendelkezésekre vonatkozó szerződésszegés esetén 500.000, Ft összeg, mely a kötelezettség megszegésének napján esedékes. Ezen felül a Felhasználó a szerződésszegő állapot azonnali megszüntetésére köteles, azzal, hogy a szerződésszegő állapot fennállása időtartamának minden egyes napjára további 100.000.- Ft. (azaz százezer forint) összegű szerződésszegési fizetésére köteles.
 3. Adatvédelem

A regisztráció során megadott és a Szolgáltató által kezelt személyes adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatója szerinti kezeli, amely elérhető a Weboldalon.

 1. Vis maior események
  1. E pont értelmében vis maior eseménynek minősül az érintett Fél érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen (i) minősített időszaki helyzet (rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet, váratlan támadás) vagy egyéb katasztrófahelyzetnek minősíthető helyzet, függetlenül a minősített időszaki helyzet tényleges kihirdetésétől vagy a katasztrófa kinyilvánításától; (ii) sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, a Fél munkavállalói által végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével.
  2. Egyik Fél sem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt az előző pontban meghatározott vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Ennek elmaradásából eredő károkért az értesítést elmulasztó Fél teljes felelősséggel tartozik.
  3. Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.
 2. Vegyes rendelkezések
  1. Értesítések: A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés hatálya alá tartozó értesítések és tájékoztatások egymás irányába akkor hatályosak, ha azokat írásban, személyesen vagy könyvelt levélpostai küldeményként, vagy elektronikus levél útján, a másik Fél itt megjelölt vagy a regisztráció során megadott kapcsolattartójához eljuttatják.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólag elektronikus levélben vagy a Felhasználói fiókon keresztül kap értesítéseket a regisztrációval és a Szolgáltatások igénybevételével és a jogi vagy kereskedelmi feltételek változásával kapcsolatban.

Ha a Szolgáltató a Szolgáltatás regisztrál Felhasználóinak egyéb értesítési eljárást is biztosít, úgy az itt megtett értesítések is hatályosnak minősülnek.

Szolgáltató kapcsolattartójának elérhetőségei megtalálhatók az Weboldalon

  1. Alvállalkozók: A Szolgáltató jogosult a jogai és kötelezettségei gyakorlása során a nevében és javára eljáró közreműködőt (teljesítési segédet) igénybe venni. Szolgáltató a szerződésszerűen igénybe vett teljesítési segédért úgy felel, mintha az ügyet maga látta volna el. Ha Szolgáltató szerződésszegő módon vett igénybe teljesítési segédet, felelős minden olyan kárért is, amely a teljesítési segéd igénybevétele nélkül nem következett volna be.
  2. Referencia: Szolgáltató jogosult kizárólag a saját holnapján és potenciális ügyfelei számára benyújtott ajánlataiban hivatkozni a jelen Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatások megnevezésére, és jogosult a Felhasználó logóját és cégnevét referenciaként feltüntetni. Bármely további hivatkozás a másik Felhasználó előzetes engedélyével lehetséges.
  3. Irányadó jog: A Felek között létrejött teljes Szerződésre Magyarország joga az irányadó.
  4. Vitarendezés, Választottbíróság: Felek a Szerződés teljesítésével kapcsolatos vitáik rendezését kötelesek elsősorban békés úton megkísérelni.

A békés vitarendezés sikertelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, Felek a Szolgáltató székhelye szerinti rendes bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki. 

  1. Viszonteladás tilalma: A Szolgáltató előzetese írásbeli engedélye nélkül tilos a Szolgáltatások viszonteladása, továbbadása akár ellenérték fejében, akár ingyenesen. A Szolgáltatások rendeltetésszerű használata többek között azt jelenti, hogy a Felhasználó kizárólag a saját belső üzleti céljaira veheti igénybe a Szolgáltatásokat.
  2. Engedményezés. A Szerződéses feltételek változatlanul hagyása és a Felhasználó legalább 30 napot megelőző értesítése mellett a Szolgáltató jogosult a teljesen vagy egyes csoportokban a Szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfélkörét egy van több Harmadik Személy szolgáltatóra teljeskörűen átruházni.  Az átruházással a Felhasználó Szerződésében az új szolgáltató a Szolgáltató helyébe lép, átvállalva annak kötelezettségeit és megszerezve annak jogosultságait.